Posts

Showing posts from September, 2013

นักศึกษาธรรมศาสตร์ชอบประท้วงแปลกๆ

หลายครั่งที่ได้ข่าวเรื่องนักศึกษาธรรมศาสตร์ประท้วงโดยอ้างถึงสิทธิเสรีภาพของตังเอง (อยากทำตาอำเภอใจ) ก็มักรู้สึกว่าเดียวนี้การแสดงความเสรีของนักศึกษาแย่ขึ้น ไม่รู้จัก limit ของสิ่งที่ควรทำ เอะอะก็อ้างว่าเป็นเสรีภาพตามกฏหมายที่ถูกต้อง สามารถทำได้ โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมฯ นี้คือเหตุผลทำไมเสรีภาพ 100% ไม่เหมาะสำหรับประเทศที่ประชากรสวนใหญ่ยังไม่รู้จักคิดเพื่อส่วนรวม